Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van
Leo de Groot Partscenter XL B.V., ingeschreven Leo de Groot Gereedschappen en Automaterialen B.V.
bij Kamer van Koophandel onder nummer 28026337

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tot verkoop en levering van goederen door Leo de Groot Gereedschappen en Automaterialen (handelsnaam: Leo de Groot Partscenter XL B.V.), gevestigd te Hillegom, hierna te noemen: Leo de Groot
1.2  Afwijkingen van deze voorwaarden, dan wel voorwaarden van de wederpartij van Leo de Groot (hierna te noemen: Afnemer) zijn alleen geldig indien en voor zover deze schriftelijk door Leo de Groot zijn aanvaard.
1.3  De nietigheid  van enige bepaling van deze voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

Artikel 2 Aanbiedingen

2.1    Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven zijn alle aanbiedingen vrijblijvend en steeds gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en in normale werktijden.                                                                                                                                                                        2.2.   Iedere door Leo de Groot gedane opgave of aanbieding  vervalt door een nieuwe, en alle opgaven en  aanbiedingen hebben een  geldigheidsduur van dertig dagen, tenzij uitdrukkelijk anders  vermeld.

Artikel 3 Totstandkoming van overeenkomsten

3.1   Opdrachten worden  door Leo de Groot eerst bindend en overeenkomsten komen eerst tot stand doordat zij schriftelijk door Leo de Groot worden bevestigd respectievelijk ondertekend. Wijzigingen en aanvullingen op een afgesloten overeenkomst binden Leo de Groot eveneens slechts indien zij door Leo de Groot schriftelijk zijn bevestigd.
3.2   Afspraken met en toezeggingen of mededelingen door werknemers van Leo de Groot zijn eerst bindend nadat deze namens Leo de Groot door daartoe bevoegde personen schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4 Prijzen

4.1  De opgegeven prijzen gelden voor levering of vestigingsplaats van Leo de Groot tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
4.2  Niet in de prijzen begrepen zijn de ter zake van de prestatie geheven omzetbelasting, bijzondere extra inklaringskosten en/of invoerrechten, dan wel verhoging daarvan na het uitbrengen van de offerte alsmede kostenstijgingen die voor Leo de Groot ten tijde van het uitbrengen van de offerte redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. Het percentage, dan wel het bedrag van de verschuldigde omzetbelasting wordt evenwel afzonderlijk vermeld.
Deze belastingen en kostenstijgingen zullen voor rekening van Afnemer komen en aan deze in rekening worden gebracht. Indien aan Afnemer kostenstijgingen in rekening worden gebracht binnen drie maanden na het tot stand komen van een overeenkomst, is Afnemer gerechtigd ontbinding van de overeenkomst te vorderen, mits hij binnen veertien dagen, nadat hij van de kostenstijging geacht kan worden kennis te hebben genomen, van dit recht gebruik maakt.

Artikel 5 Levering

5.1  Levering vindt plaats  vanaf vestigingsplaats Leo de Groot, tenzij anders overeengekomen. Als Leo de Groot zorg draagt voor het vervoer van de goederen naar het adres van Afnemer zal dit geschieden namens Afnemer en  voor diens rekening en risico.
5.2  De overeengekomen levertijd gaat in nadat Leo de Groot de overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd of ondertekend.
5.3  Goederen gelden ten aanzien van de levertijd als geleverd, wanneer de goederen bij of aan de Afnemer zijn geleverd of hetzij schriftelijk hetzij anderszins ter aflevering zijn aangeboden.
5.4  De overeengekomen levertijd is vrijblijvend zodat Afnemer aan een geringe overschrijding hiervan geen enkel recht kan ontlenen behoudens het recht om de voldoening van de door hem verschuldigde prestaties met een zelfde termijn op te schorten.

Artikel 6 Acceptatie

6.1  Eventuele reclames wegens uiterlijk waarneembare beschadigingen, tekorten en/of afwijkingen van de opdracht dienen binnen acht dagen na aflevering schriftelijk aan Leo de Groot te worden gemeld, op straffe van verval van alle aanspraken.
6.2  Electrische onderdelen worden niet retour genomen.

Artikel 7 Risico- en eigendomsovergang

7.1  Zodra de goederen de vestiging van Leo de Groot verlaten hebben gaat het risico voor beschadiging, verlies of teniet gaan daarvan over op Afnemer.
7.2  Onverminderd het bepaalde onder lid 1 gaat de eigendom van geleverde goederen eerst over nadat daarvoor door Leo de Groot volledige betaling is ontvangen.
7.3  Afnemer zal verplicht zijn de geleverde goederen, zolang de eigendom daarvan nog bij Leo de Groot berust, zorgvuldig te behandelen en te onderhouden en te verzekeren  tegen de risico’s van beschadiging, verlies of teniet gaan.
7.4  Afnemer zal niet bevoegd zijn geleverde goederen, zolang de eigendom daarvan nog bij Leo de Groot berust, te vervreemden,
verpanden in eigendom tot zekerheid over te dragen, dan wel op andere wijze aan derden enig recht  of aanspraak daarop te verlenen.
7.5  Afnemer is verplicht tegenover derden, zoals beslag leggende schuldeisers, steeds ondubbelzinnig te doen blijken van de eigendomsrechten van Leo de Groot, die voortvloeien uit de voorgaande leden, zodra het gevaar bestaat dat deze derden de betrokken goederen als eigendom van Afnemer gaan beschouwen en Leo de Groot steeds onverwijld kennis  te geven van zijn eventueel faillissement, aanvraag tot surséance tot betaling op (een deel van) zijn vermogen, dan wel andere omstandigheden waaronder het voor Leo de Groot van belang kan zijn haar  voor en bedoelde eigendomsrechten geldend te maken.

7.6  Onverminderd haar overige rechten zal Leo de Groot te allen tijde onherroepelijk gemachtigd zijn om de haar op grond van de voorgaande bepalingen in eigendom toebehorende goederen weer tot zich te nemen als Afnemer enige verplichting jegens Leo de Groot niet of niet tijdig mocht nakomen.

Artikel 8 Betaling

8.1  De betaling van de koopsom dient zonder enige korting op schuldvergelijking plaats te vinden binnen 30 dagen na levering zoals hierboven onder artikel 5 bedoeld, door overschrijving naar een door Leo de Groot aan te wijzen bankrekening.
8.2  Indien Afnemer de koopsom niet of niet geheel binnen de voormelde termijn van  30 dagen betaalt, zal over het achterstallig bedrag  zonder nadere aanmaning of ingebrekestelling een rente verschuldigd zijn groot anderhalf procent per maand of gedeelte van de maand.
8.3  De door Afnemer gedane betalingen zullen eerst aan de oudste verschuldigde bedragen worden toegerekend.
8.4  Leo de Groot heeft te allen tijde het recht om bij aflevering der goederen contant of gelijktijdige betaling te verlangen dan wel, ongeacht de andere betalingsvoorwaarden, alvorens tot levering of verdere uitvoering van werkzaamheden over te gaan, van Afnemer genoegzame zekerheid voor tijdige  betaling te verlangen.
8.5  Reclames met betrekking tot een deel van de geleverde prestaties schorten de verplichting tot betaling van het restant niet op.

Artikel 9 Overmacht

9.1  Indien Leo de Groot door overmacht wordt verhinderd verplichtingen (verder) na te komen zal zij deswege jegens Afnemer niet aansprakelijk zijn en het recht hebben zonder enige verplichting tot schadevergoeding hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij de uitvoering daarvan op te schorten zolang als de overmacht voortduurt.
9.2  Onder overmacht wordt te dezen verstaan iedere omstandigheid buiten de macht van Leo de Groot die uitvoering van de overeenkomst verhindert of zodanig bemoeilijkt dat deze redelijkerwijs niet van haar gevergd kan worden, zoals bijvoorbeeld  oorlog, oorlogsgevaar, vijandelijkheden, oproer, overheidsmaatregelen, brand, explosie, storm, overstroming, stakingen, transportmoeilijkheden, uitvoer- of doorvoer verboden en niet of niet tijdige levering door leveranciers.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1  Als zich aan door Leo de Groot geleverde goederen gebreken voordoen die uiterlijk niet waarneembaar waren, dient Afnemer dit binnen 8 dagen na het constateren daarvan aan Leo de Groot te melden, op straffe van verval van aanspraken.
10.2  Leo de Groot zal jegens Afnemer ter zake van de uitvoering van enige door haar aangegane overeenkomst niet verder aansprakelijk zijn dan tot vervanging van de gebrekkige goederen, dan wel vergoeding van de factuurwaarde daarvan, zulks ter keuze van Leo de Groot.
10.3  Leo de Groot zal jegens Afnemer in geen geval aansprakelijk zijn voor indirecte schade zoals bedrijfsstagnatie, winstderving, renteverliezen en andere soorten van gevolgschade.

Artikel 11 Ontbinding

11.1  Onverminderd het overigens in deze voorwaarden bepaalde is Leo de Groot gerechtigd de overeenkomst met Afnemer zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden of niet verder uit te voeren of deze uitvoering op te schorten, indien Afnemer in gebreke is met de nakoming van zijn verplichting, komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld, in staat van  faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, wordt ontbonden of op zijn goederen geheel of gedeeltelijk beslag wordt gelegd, een en ander onverminderd haar recht om nakoming te vorderen en onverminderd haar rechten op vergoeding van de schade die door voornoemde omstandigheden wordt veroorzaakt.
11.2  Alle kosten en schaden die worden veroorzaakt door het in gebreke blijven van Afnemer komen voor diens rekening.
11.3  Afnemer zal in gebreke zijn door de enkele niet nakoming van enige verplichting zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist.

Artikel 12 Kosten

12.1  Alle kosten die Leo de Groot naar haar oordeel zal dienen te maken tot behoud of ter uitoefening van haar rechten jegens Afnemer, zowel in als buiten rechte, komen ten laste van Afnemer.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

13.1  Op alle rechtsverhoudingen tussen Leo de Groot en Afnemer, alsmede geschillen die hieruit mochten voortvloeien is Nederlands recht van toepassing.
13.2  Alle geschillen, ook daaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig worden geschouwd, die naar aanleiding van aanbiedingen, overeenkomsten of leveringen tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Zuid – Holland.
13.3  Indien volgens de wet een andere rechter bevoegd is dan de in het eerst lid van dit artikel aangewezen rechter, heeft Afnemer het recht om binnen één maand, nadat Afnemer door of namens Leo de Groot op de hoogte is gebracht van het feit dat het geschil aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Zuid-Holland zal worden voorgelegd, te verklaren dat hij niet instemt  met het beroep op het eerste lid van dit artikel.